Kurumsal

Sosyal Sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş   liman işletmemiz sosyal sorumluluk gereklilikleri kapsamında;

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocukların her türlü istismardan korunması, sağlıklı gelişimi ve eğitim hakkına duyulan kurumsal saygı çerçevesinde 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma yapılamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olacağını,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanması ve Sürdürülebilirliği: Daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi; İş,  İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularında 6331 sayılı yasa ve ilgili yasal düzenlemeler,  İSO 45001 standardı doğrultusunda, çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi yürütmeyi, İSG uygulamalarını teknik gelişme ve yeniliklere göre etkin şekilde iyileştirmeyi,

Örgütlenme ve Temsil Edilme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi: Çalışanların sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkına, çalışan temsilcileri aracılığıyla özgür ve demokratik bir şekilde temsil hakkına saygı göstermeyi,

Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlar arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, soy, etnik ve milli köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, ailevi sorumluluklar, hastalık, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu   veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul açısından ayrımcılık yapmamaya özen göstermeyi ve ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlerine entegre etmeyi,

İşe Alım, Düzenli İstihdam: Sosyal sorumluluk gerekliliklerinin sürekliliğini sağlamak için işe alım esnasında, personel seçiminde, teknik ve mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin Sosyal sorumluluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini; işe alım aşamasından başlayarak ücretlendirme, performans ve iş akdi süreçlerinde ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olacağını; çalışanların düzenli istihdam ve sosyal güvencesinin sağlanacağını,

Disiplin, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzurunu ve çalışanların mutluluğunu esas almayı; çalışanların onuruna ve kişiliğine saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı; sözlü, fiziksel, psikolojik taciz, baskı, tehdit veya zorlamaya izin vermemeyi;

Çalışanların BilinçlendirilmesiSosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanlarını bilgilendirmeyi ve eğitmeyi;

Dilek ve Şikayetlerin İletilmesi: Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletebileceği alternatif metotları oluşturmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirim yaparak uygun çalışma ortamını tesis etmeyi, çalışanın dilek ve şikayet bildirimine karşılık kendisine misilleme yapılmayacağını;

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma prensibiyle birlikte, çalışma saatlerinin belirlenmesinde, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı; Haftalık fazla mesai süresini sosyal sorumluluk yönetim sistemi standardına uygun olarak sınırlamayı,

Ücret ve Ödemeler: Asgari ücret altında ücret ödememeyi, fazla mesai ücretlerini yasanın öngördüğü şekilde hesaplayarak ödemeyi; Çalışanlara ödenecek minimum ücreti, işletmenin bulunduğu bölgedeki asgari yaşam standardını karşılayabilecek seviyede belirleyip, ödemeyi ve bu konudaki koşulları sürekli iyileştirmeyi,

Yasalara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki yerel yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası düzenlemelere bağlı kalarak hareket etmeyi,

Rüşvet ve Yolsuzluk: Rüşvet / yolsuzluk ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesinin hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini, belirlenmiş ve duyurulmuş CEYPORT Etik Davranış Kuralları çerçevesinde davranılacağını,

Tedarik Zinciri Yönetimi: Satın alma yapılan tedarikçilerin, taşeron ve iş ortaklarının Sosyal sorumluluk açısından değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarına göre aldıkları makul ve yeterli tedbirleri izlemeyi ve Sosyal sorumluluk düzeylerini sürekli iyileştirmek için karşılıklı bir iş birliği yaklaşımını desteklemeyi,

Sosyal sorumluluk Yönetim Sistemi: Sosyal sorumluluk faaliyetlerini ve Sosyal Performans Ekibi’ nin çalışmalarını yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, kurumsal davranış kurallarına, gönüllü olarak uygulanan yönetim sistemleriyle entegre şekilde yürütmeyi; sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve periyodik aralıklarla gözden geçirmeyi, tüm bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali, altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynağını sağlamayı,

taahhüt eder.

CEYPORT TEKİRDAĞ ULUSLARARASI

LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş